DERS İÇERİKLERİ

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ders içerikleri için tıklayınız

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programında Yer Alan Derslerin Kur Tanımları

I.DÖNEM

Eğitime Giriş (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, eğitim, öğretim, öğrenme, öğretmenlik, okul ve eğitim sistemini çeşitli yönleriyle tanıtmak olup başlıca konular: Eğitim, öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavramlar;  eğitimin amaçları ve işlevleri; eğitimin diğer alanlarla ve bilimlerle ilişkisi; eğitimin hukuki, sosyal, kültürel, tarihî, politik, ekonomik, felsefi, etik ve psikolojik temelleri; eğitim bilimlerinde yöntem; bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okul ve sınıf; bir meslek olarak  öğretmenlik ve öğretmenlik meslek etiği; öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler; yirmi birinci yüzyılda okul ve eğitimle ilgili temel yönelimler.

Öğretim İlke ve Yöntemleri (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, öğretim ve öğrenmeyle ilgili temel kavram, kuram, strateji, yaklaşım ve modelleri tanıtmak olup başlıca konular: Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar;  öğretim ve öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda  öğretim ve öğrenme; öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi; eğitim ve öğretim sürecinde etik ilkeler.

Sınıf Yönetimi (2-0-2)

Bu dersin genel amacı, bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak sınıfı çeşitli yönleriyle tanımak olup başlıca konular: Sınıf yönetimiyle ilgili temel kavramlar; sınıfın fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutları; sınıf kuralları ve sınıfta disiplin; sınıf yönetimiyle ilgili başlıca modeller; sınıfta öğrenci davranışlarının yönetimi; sınıfta iletişim ve etkileşim süreci; sınıfta öğrenci motivasyonu; sınıfta zaman yönetimi; sınıfta bir öğretim lideri olarak öğretmen; öğretmen ve veli görüşmelerinin yönetimi; olumlu sınıf ve öğrenme ikliminin oluşturulması; okul kademelerine göre sınıf yönetimiyle ilgili örnek olaylar.

Özel Öğretim Yöntemleri (3-0-3)

Özel öğretim yöntemleri dersinin genel amacı, öğretimle ilgili genel ilke ve yöntemlerden hareketle belirli bir alana özgü temel kavram, strateji, yöntem, araç-gereç, materyal ve teknikleri tanıtmak suretiyle programda yer alan etkinliklerde bunların kullanımını sağlayacak gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazandırmak olup bu çerçevede başlıca konular: Alana özgü eğitim programının, eğitim ortamlarının ve öğretim materyallerinin incelenmesi ve değerlendirme süreci; özel öğretim yöntemlerinde: proje yaklaşımı, çoklu zeka kuramı, etkili öğrenme, problem çözmeye dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme vd. yaklaşımlara göre programda yer alan etkinliklerin planlanması ve uygulanması.

Rehberlik ve Özel Eğitim (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, okullarda rehberlik sürecini ve özel eğitimi ana hatlarıyla tanıtmak olup başlıca konular: Eğitimde rehberlik hizmetlerinin yeri; rehberliğin kısa tarihçesi; rehberlikle ilgili  model ve yaklaşımlar; gelişimsel rehberlik modelinin felsefesi, amacı, ilkeleri ve programı (kapsamlı gelişimsel rehberlik programı); rehberlik türleri (eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik); öğretmenin sınıf rehberliğindeki rol ve işlevi; özel eğitimle ilgili temel kavramlar; özel eğitimin ilkeleri ve tarihsel gelişimi; özel eğitimle ilgili yasal düzenlemeler; özel eğitimde tarama, yönlendirme, tanı ve değerlendirme; öğretimin bireyselleştirilmesi; kaynaştırma ve destek özel eğitim hizmetleri; ailenin özel eğitime katılımı ve işbirliği; rehberlik ve özel eğitimde etik ilkeler.

 II. DÖNEM

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (3-0-3)      

Bu dersin genel amacı, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ve araçlarının kapsamını ve  kullanımını öğrenmek olup başlıca konular: Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi;  ölçme ve değerlendirmeyle ilgili temel kavramlar; ölçme araçlarının psikometrik (geçerlilik, güvenirlilik, kullanışlılık) özellikleri; sınıfta kullanılacak ölçme araçlarının geliştirilmesi; başarı testleri geliştirme ve uygulama; test sonuçlarının yorumlanması ve geri bildirim verilmesi; test ve madde puanlarının analizi; değerlendirme ve not verme.

Eğitim Psikolojisi (3-0-3)

Bu dersin genel amacı, psikolojinin temel kavram ve konularından hareketle psikolojinin eğitim alanındaki etkilerini, öğrenenin ve öğrenmenin psikolojik boyutlarını tanımak olup başlıca konular: Psikolojinin ve eğitim psikolojisinin temel kavramları; eğitim psikolojisinde araştırma yöntemleri; gelişim kuramları, gelişim alanları ve gelişim süreçleri; gelişimde bireysel farklılıklar; öğrenmeyle ilgili temel kavramlar; öğrenmeyi etkileyen faktörler; eğitim ve öğrenme süreçleri çerçevesinde öğrenme kuramları; öğrenme sürecinde motivasyon.

Öğretim Teknolojileri (2-0-2)

Bu dersin genel amacı, bilişim ve bilgi teknolojilerinin eğitim ve öğrenme sürecindeki etkilerini  tanımak ve bunlardan yararlanabilmeyi sağlamak olup başlıca konular: Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütleri.

 

Öğretmenlik Uygulaması (1-8-5)

Bu dersin genel amacı; öğretmenlik uygulaması yapılacak okulu ve sınıfı çeşitli yönleriyle gözlemleyerek yakından tanınmasını ve gözlem sonuçlarının raporlaştırılmasını sağlamak. Ders  kapsamında ele alınabilecek başlıca konular: Bir eğitim ve öğrenme ortamı olarak okulun gözlemleme ve tanıma; okulun fiziki özelliklerinin ve kurumsal yapısının inceleme; okulda yönetici, öğretmen ve diğer personelin görev ve sorumluluklarını araştırma; okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini gözlemleme; sınıfın fiziki, sosyal, eğitsel ve psikolojik yönlerinin gözlemleme; okul programını inceleme; öğretmenin okul ve sınıftaki günlük ders ve eğitim etkinliklerini gözlemleme; öğrencilerin okuldaki bir gününü gözlemleme. Öğrencilere, diğer derslerde edindikleri kazanımları, belirli bir alanda kullanabilme konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazandırma, alana özgü özel öğretim yöntem ve teknikleriyle ilgili gözlem yapma; alana özgü özel öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak mikro-öğretim uygulamalarını  yapabilme; bir dersi bağımsız bir şekilde planlayabilme; dersle ilgili etkinlik ve materyal geliştirilme; öğretim ortamlarını hazırlama; sınıfı yönetme, ölçme, değerlendirme ve yansıtma yapma.